• Начало »
  • Сключен Административен Договор За Предоставяне На Безвъзмездна Финансова Помощ
Сключен Административен Договор За Предоставяне На Безвъзмездна Финансова Помощ
Сключен Административен Договор За Предоставяне На Безвъзмездна Финансова Помощ

 

 

 

 

 

 

 

На 29.09.2020 г.
е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура
BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19”,


между „БенФлай” ЕООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски
фондове за конкурентоспособност“


във връзка с изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-24836-C01 „Преодоляване
недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния
взрив от COVID-19“.


Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия
за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните
места. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа
на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“.


Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в
постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Срок на договора: 3 месеца (29.09.2020 г. – 29.12.2020 г.)


Място на изпълнение: град Шумен.


Стойността на проекта възлиза на: 3 676.00 лева, от които:
БФП: 3 676.00 лева – 100 % (финансирана от Европейския Съюз: 3 124.60
лева – 85 % и от Национално финансиране: 551.40 лева – 15 %)

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19” по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-24836-C01, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.